سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی میرطلائی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن جنتی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان نصرآزادانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای جایابی بهینه اداواتFACTSبر مبنای پخش بار DCارائه شده است . برای اینمنظور در ابتدا این ادوات در روش پخش بار DC مدل سازی شده اند سپس بر اساس مدل بدست آمده رابطه ای برای توان جاری شده در خطوط مختلف ارائه شده است . بر این مبنا، شاخص عملکرد سیستم محاسبه شده است و مکان یابی عنصرFACTSمورد نظر بر اساس ضرایب حساسیت این شاخصعملکرد نسبت به قرار گیری آن در خطوط مختلف هنگام وقوع وقفه در سیستم انجام شده است . این روش در مقایسه با سایر روش های موجود بسیار ساده بوده و حجم محاسبات بسیار کمی دارد . برای بررسی عملکرد این روش شبیه سازی آن برای یک شبکه نمونه ارائه شده است .