سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین جمالیان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی کامپی
سیدمرتضی موسوی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی کامپی
محمدتقی منظوری شلمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی کامپیوتر
حمیدرضا ربیعی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دانستن مدل تحرک ۱ یک شبک ة موردی سیار ۲ می تواند در ارزیابی کارای ی ۳ آن تأثیر بسزایی داشته باش د . پژوهشهای زیادی برای به دست آوردن مدل های مختلف تحرک گر ه ها ۴ در شبکههای موردی سیار انجام شده است. پژوهشهای دیگری نیز برای ارزیابی کارایی شبکه های موردی سیار بر اساس مد ل های تحرک شکل گرفت ه اند. اما اکثر پژوهشهای اخیر فرض را بر این نهاد ه اند که مدل تحرک ش بکه مشخص است و بر اساس این فرض اولیه به ارزیابی کارایی شبکه پرداخت ه اند. با توجه به اینکه در کاربردهای واقعی همیشه مدل تحرک شبکه در دست نم ی باشد و یا ممکن است که مدل تحرک شبکه با گذشت زمان تغییر کند، لذا نیاز به ارائه روشی برای تشخیص یا تخمین ۵ مدل تحرک شبک ه حس می شود. در این مقاله روشی ارائه شده است که میتواند مدل تحرک ی ک شبکة موردی سیار را با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین ۶ تخمین بزند تا بر اساس آن ارزیابی کارایی شبکه صورت گیرد.