سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی آنالویی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن مشکی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش جدید برای بهبود دقت سیستم های بازشناسی چند دسته ای ارائه شده است. این روش مبتنی بر افزودن تعداد دلخواهی دسته بند دوتایی و ترکیب نتایج آنها با دسته بند اولیه است. فرآیند بهبود سیستم بازشناسی شامل سه مرحله است. ابتدا، یک دسته بند چند دسته ای آموزش داده می شود و ماتریس تداخل مربوط به آن مشخص می گردد. در گام دوم، جفت دسته هایی که با توجه به ماتریس تداخل بیشترین خطا را دارند، مشخص می شوند و برای افزایش دقت در شناسایی آنها از هم، تعدادی دسته بند دوتایی به سیستم افزوده م یشود. گام سوم، به ترکیب نتایج دسته بندهای اضافه شده به سیستم، با دسته بند اولیه اختصاص دارد. ترکیب نتایج دسته بندها با استفاده از یک شبکه عصبی انجام می شود. روش پیشنهادی برای بهبود یک سیستم بازشناسی ارقام دست نویس فارسی مورد استفاده قرار گرفت و بهبود خوبی را حاصل نمود.