سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایمان بساق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بسیاری از کارهای انجام ش ده در زمینه مدیریت پروژه مربوط به زمان بندی فعالیتها بمنظور رسیدن بـه یـک یـا چنـد هـدف مـشخص می باشد ، در حالیکه تحقیقات کمتری راجع به مقوله زمانبندی پرداختها انجام شده است . در این مقاله یک روش فـرا ابتکـاری بـرای مـسئله زمانبندی پرداختها در مدل MRCPSP با جریانهای نقدی گسسته ، ارائه شده است . در اینجا قصد داریم که با استفاده از الگـوریتم ژنتیـک دو حلقه ای ، توزیع پرداختهای نقدی پروژه را بنحوی بدست آوریم که میزان مطلوبیت (NPV) کارفرما و پیمانکار توأمـاً حـداکثر شـود . ایـن مقاله ادامه کار Ulusoy,Cebelli است که با رفع پاره ای از اشکالات آن مقاله ، مدل آنها اصلاح می شود . در پایان ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده ، ۵ مسئله نمونه حل و نتایج محاسباتی آن گزارش شده است .