سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد رضا موسوی – دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهش

چکیده:

برخی از گیرنده هایGPSبه علت تعداد محدود کانال هایشان قادر به پردازش داده های همه ماهواره های در دسترس نمی باشند. لذا در این موارد انتخاب زیرمجموعه ای از ماهواره ها که بهترین یا مناسب ترین راه حل را عرضه می کند، ضروری است. زیرمجموعه بهینه از ماهواره ها به وسیله کمینه کردن فاکتورGDOPمی شود. درست ترین روش برای فراهم کردنGDOP استفاده از ماتریس معکوس برای کلیه ترکیب ها و انتخاب کوچکترین آنهاست، اما معکوس کردن ماتریس، خصوصا در زمانی که تعدادماهواره ها زیاد می باشد، بار محاسباتی زیادی برای پردازشگر ناوبر به همراه خواهد داشت. در این مقاله تقریبGDOPبر مبنای شبکه عصبی تابع پایه شعاعی برای انتخاب زیرمجموعه خوب و مناسب ماهواره های ناوبر ارائه شده است. روش شبکه عصبی یک رویکردمحاسباتی واقع گرایانه را بدون نیاز به محاسبه ماتریس معکوس فراهم می سازد که نتایج حاصله از آن بیان می گردد.