سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تقی رضوان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمها دانشگاه صنعتی اصفهان
افشین شهلایی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مسائل انتخاب و ارزیابی گزینه ها در حالتی که تصمیم گیرنده با چند گزینه و چند معیار روبرو می باشد؛ از جمله مسائل کلیدی و استراتژیکی است که جهت حل موفقیت آمیز آن از تکنیکهای توسعه داده شده خاص استفاده می گردد . ًهر چند معمولا طبیعت این نوع تصمیمات پیچیده و غیر ساختار یافته می باشد؛ ولی در حالت عمومی، فاکتورهای کمی وکیفی در تعیین گزینه مناسب باید
در نظر گرفته شود . این مطالعه یک رویکرد فازی تصمیم گیری بصورت گروهی بر اساس مفهوم ELECTRE را برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران مورد مطالعه قرار می دهد .
در این مقاله از متغیرهای زبانی برای ارزیابی تقدم ها و اوزان این فاکتورها استفاده شده است . این تقدم های زبانی می تواند بصورت اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای بیان شود . سپس یک مدل تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی بر اساس تئوری مجموعه های فازی برای مساله انتخاب پیمانکاران بنا می شود . سپس بر اساس مفهوم ELECTRE ماتریس فازی هماهنگی و ناهماهنگی تشکیل می شود و مقایسه اعداد فازی برای تشکیل مجموعه های هماهنگی و ناهماهنگی با روش گشتاورها که توسط لی ارائه شده انجام می گیرد . در نهایت با یک مثال عددی رویکرد ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد .