سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – استادیار دانشکده فنی- دانشگاه تهران
جعفر رزمی – استادیار دانشکده فنی- دانشگاه تهران
ندا معنوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در مو فقیت یک سازمان و دستیابی پاید ار به اهد اف و بویژه سودآوری آن دار د. دراین راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تامین در بهبود مستمر عملکرد آن توصیه می گردد . در این مقاله ابتدا فرایندهای اصلی یک زنجیره تامین معرفی شده اند و بدنبال آن در یک تفکر سلسله م راتبی برای سه سطح استراتژیک , تاکتیک و عملیات شاخصهای کلیدی سنجش عملک رد زنجیره تامینشناسایی شده اند . چارچوب پیشنهادی با در هم آمیختن دو تفکر فرایندگرائی در مدیریت نوین کیفیت ( ISO 9001:2000)و ساختار سلسله مراتبی سنجش عملکرد ارائه شده است . نتایج پیشنهادی با توجه به بررسیآماری بعمل آمده , پشتیبانی می گردند . توجه به رضایت مشتری , شاخصهای غیر مالی , انعطاف پذیری زنجیره تامین از نکات ویژه مقاله حاضر می باشد .