سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود موگویی – دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز آموزش الکترونیکی – دانشگاه علم و صنعت ا
بهروز مینایی بیدگلی –

چکیده:

از عمدهترین مشکلات هر شهر، مدیریت وکنترل پویای ترافیک میباشد. ما در راستای حل این مشکل اقدام به طراحی یک سیستم نرمافزاری چندعاملی نمودهایم که میتواند با بهرهگیری از شبکهGSM بعنوان یک مکانیزم تعاملی بین عاملهای هوشمند وبدون استفاده از نیروی انسانی، ترافیک شهری را مدیریت وکنترل نموده و خدماتی چون مسیریابی شهری را به شهروندان ارائه نماید. در این مقاله، ابتدا مشکلات سیستم کنونی مدیریت ترافیک شهراصفهان را مطرح نموده و در ادامه به معرفی سامانه چندعاملی پیشنهادی خود میپردازیم