سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرناز خدام حضرتی – آزمایشگاه سیستم های واسط مغز با کامپیوتر، مرکز فناوری عصبی ایران، گرو
عباس عرفانیان امیدوار – آزمایشگاه سیستم های واسط مغز با کامپیوتر، مرکز فناوری عصبی ایران، گرو

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی سیستمهای ارتباط مغز با کامپیوتر انتخاب ویژگیهای مناسب به منظور طبقهبندی است. دراین تحقیق یک ویژگی جدید بر اساس مولفههای آماری مرتبه سه برای طبقه بندی سیگنال مغزی در حین تصور حرکت و حالت استراحت ذهنی پیشنهاد شده است. به منظور بررسی توانایی طبقه بندی، روش پیشنهادی بر روی سیگنالهای مغزی ثبت شده توسط سیستم ارتباط مغز با کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ارزیابی شده است. هدف در این سیستم، تشخیص تصور بستن پنجه دست و حالت استراحت ذهنی است. آزمایشات بر روی شش فرد سالم در روز مختلف انجام شده است و نتایج نشان میدهد که استخراج ویژگی بر اساس الگوهای به دست آمده از تابع بای کوهرنس به خوبی این دو حالت مغزی را قابل تفکیک میسازد. نتایچ حاصل از تحلیل بای کوهرنس سیسگنال های مغزی در حین تصور حرکت نشاندهنده وقوع سنرونیزاسیون در باندهای فرکانسی a و B است. شکل تابع چگالی پارامترهای استخراج شده از سیگنال های مغزی در دو حال تصور حرکت و حال استراحت، تفاوت آشکاری را نشان می دهد. با استفاده از این توابع چگالی تخمین زده شده و طبقه بندی کننده بیز، دقت طبقه بندی حدود ۸۳ % حاصل شده است.