سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رضوانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدمهدی عبادزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
صبا رضوانیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

یکی از چالشهای پژوهشی در زمینه پردازش تصویر، بهبود و حذف نویز ضربهای از تصاویر است که با روشهای مختلفی ازجمله فیلترهای مبتنی بر میانه یا فیلترهای غیرخطی صورت میپذیرد. اما این روشها معمولاً کم و بیش منجر به حذف اطلاعات مهمتصویر از جمله لبهها میشوند و در تصاویر با رخداد نویز بالا عملاً منجر به تخریب تصویر میگردند. روشهای نوینی هم با استفاده از محاسبات نرم برای بهبود تصاویر نویزی پیشنهاد شده است، که از کارایی خوبی برخوردارند. در این مقاله یک روش موثر ترکیبی به صورت دو مرحلهای ارائه شده است که در مرحله اول از یک شبکه عصبی فازی-تطبیقی برای شناسایی نقاط نویزی و در مرحله دوم پساز شناسایی نقاط نویزی با استفاده از یک تخمینزننده توسط یک شبکه عصبی مصنوعی پیشرو، بهبود نقاط نویزی صورت میپذیرد.روش پیشنهادی بر روی تصویر معروف آزمایشی سطح خاکستری اعمال گردیده و کارایی روش پیشنهادی به صورت بصری و معیارهای عددی با روشهای متداول مقایسه گردیده است. این نتایج قابل توجه بوده و کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد