سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشکده مه
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اتوماتای یادگیر سلولی (CLA) ، مجموعه ای از اجزای ساده ای است که در آن رفتار هر جزء بر اساس رفتار همسایگانش وهمچنین تجربیات گذشته اش تعیین و اصلاح می شود . اجزاء ساده تشکیل دهنده اتوماتای یادگیر سلولی ، از طریق کنش و واکنش با یکدیگر رفتار پیچیده ای از خود نشان می دهند . هر اتوماتای یادگیر سلولی، از یک اتوماتای سلولی تشکیل شده است که هر سلول آن به یک یا چند اتوماتای یادگیر مجهز می باشد که حالت این سلول را مشخص می سازد . از زمان معرفی اتوماتای یادگیر سلولی تاکنون اکثر مطالعات انجام شده بر روی آن، در حوزه کاربردی و تعیین تواناییهای آن در حل مسائل بوده است که از آن جمله میتوان به پردازش تصویر، تخصیص منابع در شبکه های موبایل، مدل سازی پدیده های طبیعی و اجتماعی، گریدهای محاسباتی، طراحی سیستمهای چند عامله، حل مسایل مشکل و بهینه سازی اشاره نمود . در این مقاله، ابتدا یک روش نمایشی برای مطالعه رفتار اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهاد میگردد و سپس با استفاده از این روش قوانین مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد . در ادامه اتوماتای یادگیر سلولی به عنوان یک ماشین یادگیر تقویتی توزیع شده با هدف دریافت ماکزیمم مجموع پاداش مورد بررسی قرار میگیرد . در این بخش از مطالعه سعی شده است، تا نقش الگوریتم یادگیری و قانون حاکم در کارایی اتوماتای یادگیر سلولی نشان داده شود . همچنین در این مقاله بر اساس رفتارگذرا و پایدار اتوماتای یادگیر سلولی یک طبقه بندی برای اتوماتای یادگیر سلولی ارایه میگردد .