سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ماندانا حمیدی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی ق
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

در این مقاله یک طبقه بندی کننده فازی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهاد میگردد. در این طبقه بندی کننده به کمک مجموعه ای از اتوماتاهای یادگیر سلولی توابع عضویت و قوانین فازی به
طور اتوماتیک تولید میشوند. از اتوماتای یادگیر سلولی نا همگنِ ناهمگامِ باز به عنوان ابزاری برای یافتن بهترین ساختار توابع عضویت فازی استفاده شده است. در اتوماتای یادگیرسلولی ناهمگام باز هر سلول برا ی انتخاب عمل خود علاوه بر پاسخ سراسری محیط از نتیجه اعمال انتخابی توسط اتوماتاهای یادگیر همسایه خود نیز تاث یر میپذیرد . طبقه بندی کننده فازی پیشنهادی به ازای هر ویژگی ی ک اتوماتای یادگیر سلولی جهت تنظیم توابع عضویت مربوط به آن ویژگی استفاده می نماید.هر تابع عضویت مربوط به یک ویژگی به یک سلول در اتوماتای یادگیر سلولی متناظر با آن نگاشت میشود که وظیفه آن یافتن مناسب ترین واریانس و میانگین برای آن می باشد. طبقه بندی کننده فازی پیشنهادی بر رو ی پایگاه داده استاندارد گل زنبق(Iris) آزمایش شده است. نتایج آزمایشات
نشان میدهد که طبقه بندی کننده پیشنهادی با استفاده از ۸ قانون فازی میتواند دادهها را با راندمان ۹۷/۳% طبقه بندی کند که در مقایسهبا بیشتر روشهای گزارش شده نتیجه بسیار خوبی می باشد.