سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بستانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
هانیه سارانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

چکیده:

بازار رقابتی نیاز به پیشرفت سریع تولید دارد( پیشرفت واقعی تولید) حالت جدید پیشرفت در این عصر شبکه ای است و این پیشرفت از طریق اتحاد دینامیکی ، یعنی شرکایی که در جهان توزیع شده اند حاصل خواهد شد. این مقاله معماری سیستم بازی برای سیستم جمعی نرم افزار CAD که یکی از حمایت کننده های پیشرفت واقعی تولید است را ارائه می کند تکنولوژی تشکیل دهنده ی نرم افزار CAD برای ایجاد سیستمهای جدید ، هماهنگ شده. است. یک عامل جز’ ، کاربردی با قابلیت استفاده ی مجدد است که اطلاعات و شیوه ی آن نمایش ذاذه می شود و به وسیله ی کاربردی دیگر قابل دسترسی و عمل هستند. در این سیستم ، هر عامل ساختمانی به عنوان بخش مستقلی طراحی شده است. شیوه ی عامل جزء ( CA) به عنوان قطعه ی اصلی سیستم استفاده شده است . برای مدیریت این CAهای توزیع شده هم یک مدیر مشترک در وب ایجاد می شود. دفتر گردآوری ، محل طراحی و تولید هم مبتنی بر این CA و مدیر مشترک است. پیشنهاد شده است که برای مدیریت نشست جمعی هم یک مدیر نشست طراحی در وب ایجاد گردد. این مقاله چنین معماری سیستمی را شرح می دهد.