سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه افسری – دانشگاه شهید باهنر کرمان،بخش مهندسی برق و کامپیوتر
محمد کوهی مقدم، – دانشگاه شهید باهنر کرمان،بخش مهندسی برق و کامپیوتر
محمدعلی نیکویی ماهانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان،بخش مهندسی برق و کامپیوتر
،حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان،بخش مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مفاهیم مجموعه های فازی، روشی برای لبه یابی استفاده میشود. در روش پیشنهادی، یک ماسک ۳ *۳ روی تصویر لغزانده میشود. برای هر بلوک، ابتدا ۶ دسته نقاط که هر کدام از دو مجموعه غیرهمپوشان تشکلیل شدهاند، تعریف میشود. سپس، برای هر دسته با اطلاعات شدت روشنایی نقاط مجموعه اول یک تابع عضویت فازی طراحی میشود. در نهایت میزان درجه عضویت میانگین شدت روشنایی مجموعه نقاط دوم به این تابع عضویت سنجیده و محاسبه میشود. مقایسه درجه عضویت مجموعه دوم با یک حد آستانه از پیش تعریف شده، مشخص میکنده که نقطه مرکزی ماسک لبه یا غیر لبه است. روش مذکور روی تعداد زیادی از تصاویر استاندارد پیاده سازی و نتایج آن با لبه یابهای متداول مقایسه شده است. نتایج آزمایشها نشان دهنده آن است که روش پیشنهادی از توانایی بالایی در لبه یابی برخوردار است.