سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مجری پروژه های بهبود مدیریت زنجیره تامین
سیدمحسن مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع وکارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، معاون

چکیده:

امــروزه، عوامــل بــسیاری بنگــاه هــا را وادار کــرده تــا بـ ـیش از گذشــته در شناســایی، تقویــت و حفــظ شایستگی های اصلی و منابع تامین مزیت های رقابت ی خود کوشا باشند و برای انجـام سـایر فعالیـت هـا از خدمات پیمان کاری بهره گیرند . . طبعاً بنگاه ها برای تحقق این رویکرد که به آن » بـرون سـپاری « اطـلاق می شود نیازمند داشتن یک نقشه راه و طرح فرآیند مشخص هستند . ایـن مقالـه، ضـمن مـروری گـذرا بـر مفهوم برون سپاری و مزایا و ریسک های آن، به ارایه یک فرآیند گام به گام برون سپاری مـی پـردازد . ایـن مدل، نتیجه تحقیقات و تجربیات مولفان در برخی از صنایع کوچک و متوسط کشور ( به ویژه صنایع دفاعی ) است .