سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مجری پروژه های بهبود موسسه آموزشی و تحقیقا

چکیده:

بر طبق تعریف، مدیریت زنجیره تامین را می توان یکپارچه سازی کلیه فعالیت های موجود در زنجیره تامین از طریق بهبود روابط زنجیره و با هدف دست یابی به موقعیت رقابتی قابل اتکا و مستدام در نظر گرفت. بسیاری از صاحب نظران علوم سازمان و مدیریت معتقدند که دست یابی به تعالی سازمانی و سیمای یک صنعت سرآمد بدون داشتن نگاه فراسازمانی و مسئولیت کافی نسبت به مدیریت شبکه های بالا دستی و پایین دستی سازمان میسر نخواهد بود. از این رو، با هدف بهبود در زنجیره تامین بنگاه، مدیریت اثر بخش آن و دست یابی به ویژگی های یک زنجیره تامین مطلوب مانند ارزش آفرینی برای مشتری ( به عنوان حلقه نهایی زنجیره)، چابکی، سبکباری، انعطاف پذیری، یکپارچگی، عملکرد سبز، همسویی اهداف و منافع اجزای زنجیره و برقراری رابطه برد- برد، پایش، نظارت، عارضه یابی، بهبود و سوق دادن زنجیره تامین بنگاه به سوی سرآمدی امری اجتناب ناپذیر است.