سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن طاهریان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی امینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
رسول جلیلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به طور معمول، کامپیوترهای تنها و شبکههای کوچک به منظور تأمین امنیت، به احراز اصالت کاربر و مکانیزمهای کنترل دسترسی تکیه میکنند. اما این روشها برای بهکارگیری در محیطهای توزیعشده نظیر اینترنت و محیطهای محاسبات فراگیر با مشکل عدم انعطافپذیری و عدم گسترشپذیری مواجه هستند، زیرا که این محیطها فاقد یک کنترلکننده مرکزی هستند و تمامی کاربران آنها نیز از پیش مشخص نیست. بدست آوردن میزان اعتماد عناصر و افراد به یکدیگر و اتخاذ تصمیمهای امنیتی با کمک این مقادیر میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت اینگونه محیطها ایفا کند. تا کنون مدلهای متعددی برای اعتماد در محیطهای محاسبات فراگیر ارائه شده است ولی هنوز مدلی که بتواند روابط معنایی میان عناصر این محیطها را به طور کامل بپوشاند، مطرح نگردیده است. ما با استفاده از مفهوم هستانشناسی که در وبمعنایی وجود دارد، یک مدل اعتماد برای محیطهای محاسبات فراگیر ارائه کردهایم که قادر است روابط معنایی میان ابزارهای فراگیر و همچنین رستههای اعتماد را در خود بگنجاند و در ضمن با استفاده از این روابط و تعاملات میان ابزارها، میزان اعتماد عناصر به یکدیگر را محاسبه کند و در تصمیمگیریهای امنیتی لحاظ کند. استفاده از ساختار هستانشناسی به ما امکان افزودن مفاهیم مهم دیگری نظیر مفهوم زمینه در محیطهای فراگیر را به مدل فراهم میکند.