سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد خلیل زاده – دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات،دانشگاه برونل لندن و دانشجوی دکتری مه
امین ملایری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فنی مهن

چکیده:

تکنیک گسترش کارکرد کیفیت (Quality Function Deployment) یک ابزاری ثابت شده برای پیشرفت فرآیندو بهبـود محصول جهت بیشینه سازی رضایت مـشتری اسـت . نـدای مـشتری ) (Voice Of Customer را بـه مشخـصات فنـی و مهندسـیDesign Requirements)ترجمه می کند وDR ها را براساس الزامات وخواسته های مشتری(Customer Requirements)اولویت بندی می نماید . به منظور ارائة روابط میان الزامات مشتری و ویژگیهای مهندسی محصول، از روشهای فاز ی استفاده می شـود . درایـن مقاله، یک روش جدید جهت ارزیابی روابط فازی نرمال، بدست می آید . سپس، یک مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت تعیین سطح هریـک از ویژگیهای مهندسی و طراحی محصول ارائه می گردد تا رضایت مشتری را باتوجه به محدودیتهای منابع، مشکلات فنی و تکنیکی ورقابت بازار، بیشینه نمائیم . برای این منظور، مثالی جهت تشریح مدل ارائه می شود .