سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از علل ایستائی سطح تعاملات و همکار یهای صنعت و دانشگاه در اجرا در ایران و قلت کمی و کیف ی و ثمربخشی آن دشوار یهای متعدد در هر یک از این دو بخش در دامنه فعالیت های مستقل خود و ب نی ان گذار ی تعاملات آنها بر این پا یه لرزان و آس یب پذیر است. در این مقاله با نگاهی نوآورانه یک مدل بلوغ تعاملات در حوزه همکاریهای انفورماتیکی برای فراهم سازی شالوده تعاملی با تلاش دو سویه در هر دو نهاد پیشنهاد گردیده است که با فراهم ساز ی شرایط همکاری ثمربخش در سطوحی از بلوغ، این پیوند بین سازمانی به تدریج واجد صرفه ها ی اقتصاد ی و اجتماع ی شده و دانشجو یان را بعنوان محرک توسعه اقتصاد ی در تحقق توسعه پا ی دار آینده نگر به مشارکت ثمربخش و ارزش افزا خواهد خواند.