سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا حاج شیر محمدی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد ترکش اصفهانی – مربی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به تاثیرات اقتصادی تاریخهای پرداخت کارفرمایان به پیمانکاران بر منافع طرفین، در این مقاله یک مدل بهینه سازی جدید برای تعیین تاریخهای پرداخت های کارفرما به پیمانکار به منظور بیشینه سازی مجموع ارزش خالص فعلی (NPV) درآمدهای پیمانکار و کارفرما در پروژه هایی که مواجه با محدودیت منابع بوده و توانایی اجرای فعالیتها به روشهای مختلف را دارند (M-RCPSP) ارائه می گردد. در این مدل مساله زمان بندی پرداختهای کارفرما به پیمانکار، از دید یک ناظر بی طرف مورد توجه قرار گرفته است. مساله بر روی یک شبکه برداری (AOA) تعریف شده است .پس از تعیین میزان پرداختها بر روی رویدادها (گره ها)، (با توجه به روابط منطقی فعالیتها) به عنوان ورودی، مدل ارائه شده طوری زمان بندی فعالیتها و در نتیجه زمان پرداختها را بدست می آورد که مجموع NPV کارفرما و پیمانکار بیشینه گردد. پس از تعریف ساختار مدل، با توجه به NP-hard بودن آن، برای حل از الگوریتم جامعه مورچگان (ACO) استفاده میگردد. یک مثال عددی نیز ارائه گرد یده تا نتایج حاص له نشان دهد ساختار مدل در کلیه پروژه هایی که بصورت پیمانکاری اجرا می شود کاربرد داشته و ضمن رعایت محدودیتهای زمانی و مالی حاکم برپروژه و حفظ کیفیت اجرا، منافع طرفین را به حداکثر میرساند.