سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود حاجی رحیمی – استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
جواد ترکمانی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در مطالعه حاضر یک مدل تجربی رشد قالب روش سیستمی تحلیل مسیر برای بررسی سه منبع عمده رشد در بخش کشاورزی ایران (سرمایه گذاری، تغییرات فنی، و تغییر تعداد نیروی کار شاغل در بخش) به کار گرفته شد.
نتایج مطالعه نشان داد رشد نهاده های مادی (ماشین آلات، انرژی، کودهای شیمیایی و مسموم ؛ که وجود آنها در این مطالعه در نهاده سرمایه تبلور یافته است) عمده ترین منبع بخش کشاورزی در دوره ۱۳۷۸-۱۳۵۰ بوده است. یافته های تحقیق همچنین بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار تغییرات فنی در دوره یاد شده بود. فرآیند تغییرات فنی از نوع کاراندوز و مهمترین عامل تاثیرگذار بر آن عامل سرمایه انسانی بوده است. تغییر تعداد کارگران شاغل در بخش کشاورزی تاثیر چندانی بر رشد ارزش افزوده کشاورزی نداشته اشت.