سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
داود شیشه بری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
تقی رضوان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تصمیم گیری در مورد سیستم تولید و توزیع م حصولات موضوع ی استراتژ یک بوده و برا ی هر شرکت تولید ی مطرح مـ ی باشـد . در طراحی اینگونه سیستم ها، هسته اصلی ، تخصیص محصولات م یانی به د یگر بخشها ی تول یدی و یا شرکتها ی بیرونـ ی، مـ ی باشـد . بـا درنظر گرفتن ارزش زمان ی پول در این دسته از مسائل، م ی توان مدل های مسائل تخص یص را واقع ی تر کرده و دقت جـواب حاصـل از مدل های برنامه ریزی این مسائل را افزا یش داد . در این مقاله ابتدا مدل های چند محصول ی و چند محصولی – چند دوره ای به طور کامل معرفی شده وس پس با درنظر گرفتن کلیه هزینه های مطرح در دن یای واقع ی، مدل چند محصول ی چند دوره ای تعم یم داده مـی شـود . این مدل به منظور تول ید و تخص یص بهینه محصولات به تسهیلات موجود، تحت عنوان مدل ترکیبی تولید و تخصیص چند محـصول ی تدوین شده است . درنهایت با وارد کردن ارزش زمان ی پول به مدل تعمیم داده شده، سع ی م ی شود تا مدل ، به دنیا ی واقعی نزدیک تـر شده و بد ین ترت یب صحت جواب مدل افزا یش یابد . نتایج محاسباتی نشان می دهد که میزان کاهش هز ینه با نزد یک تر کردن مدل به حالت واقعی تقریباً برابر % ۷۱ می باشد .