سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگان بابائی حاجی بکنده – اداره مرکزی بانک مسکن
مهرخ دیزج خلیلی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
مهدی غضنفری – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

ادبیات موضوع ی جا یابی تسه یلات دامنه گسترده ا ی را با راه حل های مختلف در مباحث برنامه ر ی زی ریاضی شامل م ی شود که هدف آن تعیین بهینه مکانها ی نگهدار ی کالا م ی باشد .مسئله تعیی ن مکان نگهدار ی قطعات جمع آوری شده از تأمین کنندگان در یک منطقه و ارسال آن به انبار مرکزی در منطقه دیگر یکی از انواع مسائل جای ابی تسهیلات در سیستم های لجستیک می باشد. ما در این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه فاز ی را برا ی مسئله جا ی ابی تسهیلات در بخش داخلی لجستیک توسعه داده ایم که با رتبه بندی مکان های کاندید بطور همزمان مکانیابی تسهیلات و تام ین تقاضا ی تول ید کننده برا ی تول ید محصول نهائ ی را از ت أمین کنندگان فراهم م ی نمای د. در واقع تعداد و مکان باراندازهای موقتی به گونه ای تعیین می گردد که ضمن تخصیص سازندگان و تأمین کنندگان به هریک از باراندازهای موقتی، از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه در ارسال قطعات از سازنده به بارانداز موقتی و از آنجا به انبار مرکز ی تولید کننده استفاده می شود. این مسئله در دو مرحله حل می شود .در مرحله اول با توجه به معیارهای تصمیم گیرندگان، مکان های کاندید از پیش تعیین شده با روشAHPرتبه بند ی می شوند و سپس مدل ریاضی چند هدفه فازی پیشنهادی با تبدیلبه مدل ر یاضی دق یق و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی حل می شود .برای نشان دادن کارائی مدل پیشنهادی نیز یک مثال حل شده است. این مدل قابل استفاده در دنیای واقعی می باشد.