سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی زاهدی فر – گروه فیزیک دانشگاه کاشان
پیمان رضاییان – گروه فیزیک دانشگاه کاشان

چکیده:

مدل ارائه شده در این مقاله منحنی های تابش ترمولومینسانس را با یک توزیع نمایی در مدل سینتیک مرتبه عام برای حالت های گیرانداز توصیف می کند . معرفی مرتبه سینتیک موثر در مدل مذکور به عنوان یک پارامتر قابل تنظیم باعث بهبود برازش منحنی های تجربی می گردد . با توجه به اینکه هر دو پارامتر مرتبه سینتیک موثر و پهنای موثر توزیع باعث افزایش پهنای منحنی تابش می گردند بنابراین مدل جدید تخمین بهتری از پهنای موثرتوزیع نسبت به مدل مرتبه اول به ما می دهد