سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ساعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی ازمسایل مهم در ساختار اطلاعاتی اسناد بهره گیری از الگوی استفاده از اسناد بمنظور اصلاح ساختار اطلاعاتی و نحوه ارتباط آنها می باشد . در این مقاله یک ساختار خود سازمانده برای مجموعه های بزرگ از اسناد مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده ارائه می شود . در این ساختار به هر سند یک اتوماتای یادگیر اختصاص داده می شود که وظیفه آن یادگیری ارتباطات آن سند با اسناد دیگر می باشد . از جمله مزایای روش پیشنهادی امکان استفاده از آن در کتابخانه های بزرگ و قابلیت گسترش آن می باشد . اطلاعات جمع آوری شده توسط ات وماتاهای یادگیر میتواند به منظور پیدا کردن لیست اسناد مرتبط یک سند، خوشه بندی ۴ اسناد و رتبه بندی ۵ اسناد مورد استفاده قرار گیرد . کارایی روش پیشنهادی از طریق مقایسه با دو روش بولن و روش ANTWeb نشان داده میشود . . اطلاعات فراهم شده توسط سیستم پیشنهادی م یتواند برای اهداف متفاوتی مانند پ یدا کردن لیست اسناد مرتبط با یک سند، خوشه بندی اسناد و رتبه بندی اسناد مورد استفاده
قرار گیرد .