سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین توکلی – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ابراهیم ممیوند – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک
عبداله اجاقی – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله ابتدا یک مدل دو بعدی ریاضی برای توزیع میدان های الکترومغناطیسی و گرمای القائی تولید شده در سیستم رشدچکرالس کی بلورهای اکسید، تشریح و سپس نتایج حاصل از محاسبات عددی تجزیه و تحلیل می شوند . دو پیکربندی برای دستگاه رشد بلور چکرالسکی در نظر گرفته می شود : ( الف ) بدون فاصله، و ( ب ) با یک فاصله بین بوته و گرم کننده جانبی فعال . نتایج نشان دهنده این است که در هر دو پیکربندی، بیشترین مقدار گرمای القائی در دیواره جانبی بوته ایجاد می شود . همچنین میزان انرژی تولید شده در گرم کننده جانبی بستگی به موقعیت آن نسبت به بوته و پیچه القائی دارد .