سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا دلفیه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسگرباشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهرام اندرزیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده:

نظر به اهمیت شناخت و مقابله با تنش های زنده و غیرزنده برای دستیابی به حداکثر محصول با استفاده از منابع موجود ، و تاثیر تنش شوری در استقرار اولیه گیاهچه ی گندم، به منظور دستیابی به مدلی ساده جهت پیش بینی درصد جوانه زنی بذور گندم (Triticum aestivum L.) در برابر مقادیر مختلف شوری، این تحقیق در ۲ آزمایش سال ۱۳۸۶ در محل آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مجزا انجام گردید . آزمایش اول در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۸ تکرار انجام گردید و مشتمل بر ۲۱ تیمار شوری، از صفر دسی زیمنس بر متر تا ۲۰ دسی زیمنس بر متر بود. هدف از این آزمایش که با تکرار زیاد همراه بود، دستیابی به داده های کافی جهت به دست آوردن یک مدل ریاضی دقیق بود . آزمایش دوم نیز در قالب طرح کاملا تصادفی و با ۴ تکرار انجام گردید . این آزمایش ، شامل ۵ تیمار سطوح شوری صفر ، ۵ ، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر بود . هدف از آزمایش دوم ، دستیابی به داده های لازم جهت اعتبارسنجی و بررسی صحت مدل بود. پس از تعیین مدل ، نتایج بررسی های آماری با شاخص های «ریشه میانگین مربعات اشتباه (RMSE)»، «میانگین انحراف از اشتباه (MBE)» ، ضریب تبیین (r^2) و رگرسیون خط ۱:۱ نشان داد که مدل به دست آمده قادر است با دقت قابل قبولی ، درصد جوانه زنی بذر گندم را برابر مقادیر تنش شوری ، پیش بینی نماید.