سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه شجاعی برجویی – گروه پژوهشی نانو فیزیک،مرکزپژوهشی دانش وفناوری نانو – دانشگاه اصفها
فردین خیراندیش – گروه پژوهشی نانو فیزیک،مرکزپژوهشی دانش وفناوری نانو – دانشگاه اصفها

چکیده:

در این مقاله دینامیک شبکه کندو عسلی با استفاده ازتقریب نوسانگر هم آهنگ مورد بررسی قرار گرفته است . در این م קֱدل , بر همکنش بین اتم با همسایه های نزدیک آن بوسیله فنرهای یکسانی که آنهارا به هم متصل کرده است نمایش داده می شود . ماتریس دینامیکیِ م קֱدهای نوسانی آمده ومسئله ویژه مقداری به طور تحلیلی حل شده است . یک هامیلتونی کوانتومی بر اساس این م קֱدهای بهنجار ارائه شده وبر اساس آن دستگاه بدست چند کمیت ترمودینامیکی مهم برای یک نانو لوله تک دیواره مانند تابع پارش ، انرژی آزاد هلمهولتز وظرفیت گرمای ویژه در حجم ثابت محاسبه شده و
نمودار ظرفیت گرمای ویژه بر حسب دما برای چند نانو لوله رسم شده است