سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
نازنین صادقی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

قابلیت اطمینان برنامه حرکت قطارها بر توانایی رقابت مؤثر سیستم های ریلی با دیگر سیست مهای حمل و نقل اثر قابل توجهی دارد. در اکثر مطالعات کذشته برنامه زمانبندی حرکت قطارها با رویکرد کاهش تأخیرها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه یک مدل برای برنام هریزی حرکت قطار با هدف ماکزیمم کردن قابلیت اطمینان برنامه، با استفاده از شبیه سازی که از تکنیک های مطرح در حل مسائل پیچیده می باشد، ابزاری برای محاسبه قابلیت اطمینان برنامه زمانبندی حرکت قطارهای مسافری تحت سیاس تهای مختلف برنامه ریزی ساخته و پرداخته شود. بر خلاف مدلهای موجود دراین تحقیق پارامترهای مدل نظیر زمان طی بلاک توسط یک قطار و یا زمان توقف در ایستگاه اعداد ثابت نیستند بلکه این پارامترها به صورت متغیرهای تصادفی فرض شده اند. بعنوان یک مطالعه موردی زمانبندی حرکت قطارها در محور تهران-مشهد انتخاب گردید و سعی شد ضمن برآورد پارامترهای مدل با استفاده از اطلاعات حاصل از حرکت قطارها در بلاکها وایستکاههای مختلف این مسیر در مدت یکسال، به بررسی تأثیر سیاستهای مختلف برنام هریزی در قابلیت اطمینان برنام ههای حرکت قطارها پرداخته شود