سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت- اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فرآیند ارزیابی ، انتخاب و استخدام نیروی انسانی، یکی از فرآیند های پیچیده و بسیار مهم در سازمان های دولتی – خصوصی است. بسیارمهم، بدین علت که بهره وری سازمان به بهره وری نیروی انسانی آن یستگی دارد و پیچیده، بدین علت که مستلزم ملاحظه بیش از یک معیار و در نتیجه قضاوت و شهود تصمیم گیرندگان به هنگام ارزیابی و انتخاب نیروی انسانی است . قضاوت تصمیم گیرندگان
مبتنی بر دانش مبهم و نامعلوم آنها است که از طریق واژه های زبانی بیان می گردد. تئوری مجموعه فازی می تواند موضوع عدم اطمینان و نادقیقی زبانی را اداره کند. دراین مقاله یک کاربست واقعی نظریه فازی برای ارزیابی و انتخاب داوطلبان استخدام و جذب نیروی انسانی از برون سازمان و همچنین پر کردن مشاغل بلا تصدی از میان واجدین شرایط از درون سازما ن تحت محیط فازی تصمیم گیری بر مبنای تکنیک تصمیم گیریTOPSIS ارائه شده است . این تکنیک تصمی م گیری بر مبنای اصلی بنیان گذاشته شده است که بدیل انتخاب شده باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد.