سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرحسین فاکهی خراسانی – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف تهران , جمهوری اسلامی ایران
محمود فتوحی – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف تهران , جمهوری اسلامی ایران
مهدی احسان – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف تهران , جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

تجدید ساختار سیستمهای قدرت در طول سالهای اخیر , سوالات پیچیدة بسیاری در زمینة مسائل مربوط به برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم ایجاد کرده است . در زمینةبرنامه ریزی برای توسعة سیستم تولید , ایجاد قابلیت اطمینان لازم به منظور پاسخگویی به نیازهای آیندة مصرف کنندگان و مشتریان , یکی از اهداف اساسی شرکتهای تولید کنندة انرژی الکتریکی می باشد . از طرفی به دلیل پیچیدگی های سیستم خصوصی سازی شده و رقابتی , عدم قطعیتهای بسیاری در داده ها و عوامل موثر در تصمیم گیری توسعة بهینة سیستم تولید , ایجاد می شوند . در این مقاله , روشی برای برنامه ریزی بلند مدت سیستم تولید شرکتهای تولید کننده ارائه شده است که با در نظر گرفتن پیش بینی بار و هزینه ها به صورت مقادیر فازی , و آنالیز فازی قابلیت اطمینان سیستم تولید , بتوانند تا حدودی با این عدم قطعیتها در محیط تجدید ساختار شده , مقابله کنند . نتایج حاصل از اجرای مدل ارائه شده , برای توسعة یک سیستم قدرت نمونه , با در نظر گرفتن مفروضاتی برای بار و تکنولوژی های گوناگون توسعة سیستم , در دو حالت قطعی و فازی , ارائه شده است .