سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمیثم حسینی سدهی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

مرتب سازی یکی از مسائل کاربردی در بسیاری از علوم مهندسی می باشد. به همین جهت الگوریتم های متنوعی از مرتب سازی با دیدگاه های متفاوت و پیچیدگی های مختلف گزارش شده است . در
این مقاله دو الگوریتم مرت ب سازی جدید برای اتوماتای سلولی خطی پیشنهاد شده است . این دو الگوریتم در مقایسه با تنها الگوریتم گزارش شده برای اتوماتای سلولی خطی از نوع همسایگی، شعاع همسایگی و قوانین متفاوتی برخوردار است، همچنین ساختار اتوماتای سلولی استفاده شده در آن نیازی به حافظه اضافی برای مرتب سازی ندارد . الگوریتم های معرفی شده در مقایسه با تنها الگوریت م گزارش شد ه از همسایگی کوچکتری برخوردار می باشند و نیازمند محاسبات کمتری برای مرتب سازی می باشند.