سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شکوه نوابی نژاد – استاد دانشگاه تربیتمعلم

چکیده:

آیا زن و مرد مسایل جنسی را متفاوت تجربه میکنند؟آیا نگرش زن و مرد نسبت به مسایل جنسی متفاوت است؟ آیا رفتار زن و مرد در مسایل جنسی متفاوت است؟ مطالعات زیادی در دهههای اخیر در حوزه تفاوتها و تشابهات جنسیتی انجام گرفته است. از یک سو گری ١٩٩٣ ) در کتاب معروف خود برای زن و مرد آن اندازه تفاوتهای بنیادی قایل است که گویی آن دو متعلق به دو کرهی متفاوتند و از سوی دیگرآریس ١٩٩٦ ) در نتیجه مطالعات گسترده خود تفاوت کمتر از ٥ درصد را بین زن و مرد قائل است. به طور کلی بین زن و مرد از لحاظ مسائل جنسی تفاوت وجود دارد ولی دامنه تفاوت درون هر جنس به مراتب بیش از تفاوت بین دو جنس زن و مرد است. در فرهنگهای مختلف عقیده بر این است که بین زن و مرد در مسایل جنسی، یعنی در نگرشها و رفتار جنسی تفاوت وجود دارد. برای مثال در نقشهای قالبی جنسیتی، مردان آزادانه تر درباره سکس با یکدیگر صحبت میکنند و باز بودن و فعال بودن در این زمینه را ارزش و ویژگی مردانگی میشمارند. گزارش یافته های تجربی تفاوتهای زیادی بین زن و مرد و رفتارهای جنسی نشان می دهد. کینزی ٣ در مطالات خود پی برد که در امریکا در طول زندگی وقوع رفتارهایی چون استمناء در مردان به مراتب بیش از زنهاست : ٩٢ درصد در مردان و ٥٨ درصد درزنان و نیز بیش از ٥٠ درصد مردان با شنیدن داستانها و یا صحنه هایی تحریک آمیز تحریک میشوند، در حالی که فقط ١٤ درصد زنان چنین وضعیتی را تجربه میکنند