سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا شفایی –

چکیده:

این پروژه که درقالبپایان نامه کارشناسی ارشد معماری مطرح شده است ، تلاشی در حیطة معماری ، و زمینة شهری – اجتماعی آن میباشد . این رویکرد در معماری از یکسو و از سوی دیگر معضلی اصلی در ایران امروز، یعنیمشکلات روانی – اجتماعی ( تنهایی به عنوان عمیق ترین مشکل عصرارتباطات! و یا در یک کلام وضعیت نابسامان « بهداشت روانی » ) و فقدان پاسخ مناسب برای آن در جامعه ، ما را بر آن داشت تا بیابیم محیط و شهر به عنوان ظرف ایناتفاقات چه پاسخی برای آن دارد ویا این نگاه اجتماعی در معماری ، چه دستاوردی برای این معضل اجتماعی دارد . درواقع با یک پژوهش بین رشته ای به دنبال تعریف محیطی هستیم که مردم در سطوح مختلفی از اختلال روانی ، مکان مناسبی را بدور از موانع موجود جامعه جهت مراجعه داشته باشند تا در کنار فعالیتهای روزمره و عملکردهای عادی (خرید،ورزش و …) که در این مرکز انجام می دهندبه نیازهای روانی و اجتماعی آنها نیز پاسخ داده شود. در فرایند این پروژه از مرحلة مطالعات تا طرح نهایی، از روشهای مداخله گر, مشارکتی ،‌ میدانی ، ارتباط نزدیک با محل ،مردم و جامعه"social mapping" استفاده شده است .