سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد ابوالحسنی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اثنی عشری – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای پروتکلهای سلسله مراتبی مکانیزم های مختلفی برای ارتباط سرخوشه با اعضاء خوشه پیشنهاد شده است . مکانیزم های مورد استفاده بدون توجه به شرایط گره ها به هر یک از اعضاء خوشه، زمان یکسانی برای ارتباط با سرخوشه میدهند . در این مقاله یک مکانیزمزمانبندی بر اساس اتوماتاهای یادگیر که آنرا LASM مینامیم برایارتباط اعضای یک خوشه با سرخوشه پیشنهاد میگردد . در این روش هر سرخوشه به یک اتوماتای یادگیر مجهز است که وظیفه زمانبندی برای ارتباط سرخوشه با اعضای خوشه را بر عهده دارد . اتوماتای یادگیر به مرور زمان یاد میگیرد که برای اعضایی از خوشه که دارای اطلاعات بیشتری برای ارسال میباشند شانس بیشتری را برای ارتباط با سرخوشه فراهم کند . به منظور ارزیابی، پروتکل LEACH که در آن مکانیزم زمانبندی پیشنهادی به کار گرفته شده است (LEACHLASM)و پروتکل LEACH که از مکانیزم زمانبندی TDMA استفاده میکند(LEACHTDMA) با استفاده از نرمافزار شبیهساز ns2 شبیه سازی ونتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده اند . نتایج شبیه سازیها برتری روش پیشنهادی را نشان داده است .