سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریده شجاعی – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدآقا بلوریزاده – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
ابراهیم قنبری عدیوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

برای مطالعه بیشتر بر هم کنشهای مولکولها با ذرات و برای محاسبه سطح مقطع پراکندگی و دیگر کمیتهای فیزیکی نیاز به یک پتانسیل مرکزی است . برای به دست آوردن یک پتانسیل مرکزی که بتوان جایگزین پتانسیل پیچیده برهم کنش مولکول با یون نمود، عملگر هامیلتونی را بر اوربیتال مولکولی اعمال کرده و به این روش پتانسیل مرکزی مناسب و خودسازگار را به دست آورده ایم . برای به کار گیری این پتانسیل که خود پیچیده است و محاسبات را مشکل میکند، لذا پتانسیل ًبه دست آمده را تقریبا به صورت مجموع یک پتانسیل بلند بـرد ( کولمبی ) و دو پتانسیل کوتاه برد نوشت . این روش به متان اعمال شد و این پتانسیل مطالعه برهم کنش متان با یونها را ساده می کند .