سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفیه قاسمی –
امیرمسعود رحمانی –
مهران محسن زاده –

چکیده:

انتقال رسانه ها در شبکه های تازه متولد شده گرید در مدت زمانی کمتر از یک دهه، بسیار به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر یک چارچوب برای مسئله بازیابی داده های وابسته به زمان ارائه شده استکه در محیط محاسباتی گرید با استفاده از تکنیکی هوشمند برای انتقال محتواهای پیوسته رسانه ها به وسیله عاملهای هوشمند، سعی در جلب رضایت کاربرد دارد. درچارچوب مذکور نودها با همکاری یکدیگر برای انتقال محتوای درخواست شده، به سرویس گیرنده تلاش می کنند. با افزودن امکان تغییر نقش به عاملهای موجود در چارچوب، انعطاف پذیری در پاسخگویی به درخواست ها نیز به مشخصه های مورد پشتیبانی آن افزوده شده است. دراین مقاله چارچوبی عامل گرا تحت عنوان _GridMSS 2.0 برای بهبود QoS در ارائه این سرویس درگرید معرفی شده است. این چارچوب تمام ویژگی های نسخه پیشین خود یعنی _GridMSS 1.0 را دارا است. در این چارچوب تعیین نرخ انتقال هر نود با توجه به درخواستهای مطرح شده انجام می گیرد و با استفاده از الگوریتم جستجوی اکتشافی بهترین نودها را از میان نودهای حاوی فایل درخواستی با مناسبترین نرخ انتقال می یابد. و کارایی آن در شیوه مدیریت درخواستهای متعددی که به سیستم وارد می شوند از ویژگی های نادر سیستم های انتقال محتوا در محیط محاسباتی گرید است. عملگر انتخاب نقاط که پیش از عمل الحاق اعمال می شود نیز باعث افزایش بهبود کارایی می شود. نتایج حاصل از پیاده سازی _GridMSS 2.0 دارای کارایی بهتری نسبت به نسخه پیشین خود است و قادر است با انتخاب مناسب نودها با توجه به درخواستهای موجود در کمترین زمان سرویس مطلوب را ارائه نماید.