سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی فاطمی قمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی زندیه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

زمانبندی حوزه وسیعی از مسائل اکثر سیستم های صنعتی را پوشش می دهد . مسائل زمانبندی دارای ویژگی های گوناگون وفراوانی می باشند، بـه همـین دلیل مدلسازی این گونه مسائل بسیار مشکل است . مضافاً اینکه طراحی ابزارهای حل ونیز کیفیت آنها اغلب وابسته به مدل می باشد . ازطرفی بکـارگیری ابزارهای حل موجود نیز با توجه به مقایسه مدل طراحی شده ومدلی که ابزار حل برای آن طراحی شده ساده نیست .
دراین مقاله بعضی از اصول مدلسازی مورد بحث قرارگرفته ویک طرح طبقه بندی برای حوزه وسیعی از مسائل زمانبندی پیشنهاد می شود . در ابتـدا یـک مدل عمومی برای سیستم های تولی د تعریف می شود . این مدل بصورت جریان کارگاهی ترکیبی (HFS) می باشد زیرا مدل جریان کارگاهی ترک یبـی بمـا این امکان را می دهد که اکثر سیستم های تولیدی را با آن نشان دهیم . درمرحله دوم یک طرح طبقه بندی پیشنهادمی شود که منشاء آن بـرای اولـین بـار درمطالعات Miller ، Conway و Maxwell مشاهده شده است . سپس بعضی از اصول که مشخصات ویژه صنایع را در نظر می گیرند، موردبحث قـرار می گیرند ( مشخصاتی از قبیل مسیرهای تولید، سیاهه مواد، زمانهای آماده سازی، زمانهای انتظار، زمانهای حمل ونقل ، موجودیهای میانی و ……). در پایـان یک رویکرد برای مدلسازی سیستم های تولیدی وتعیین ابزارهای حل موجود کار ارائه شده است .