سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفیه قاسمی –
امیرمسعود رحمانی –
مهران محسن زاده –

چکیده:

تکنولوژی عامل رهیافتی برای ساخت زیرکانه تر، انعطاف پذیرتر و انطباق پذیرتر تکنولوژی های گرید هست. در رهیافت مذکور عامل مربوطه روی هر یک از نودهای درگیر با بازیابی داده، قرار گرفته است و سیستم توزیع یافته چندرسانه ای به عنوان یک سیستم چندعامله قادر به مدیریت و ارتباط مقادیر بازگشتی عامل ها می باشد. همکاری میان عامل ها برای توسعه نیازمندی های پروژه لازم می باشد. پیاده سازی این رهیافت با استفاده از عامل های هوشمند در محیط گرید در دست انجام می باشد. توزیع رشته رسانهها در شبکههای تازه متولد شدهی گرید در مدت زمانی کمتر از یک دهه بسیار به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر یک چهارچوب برای این مسئله ارائه شده است که در محیط محاسباتی گرید با استفاده از تکنیکی برای انتقال محتواهای پیوسته رسانهها به وسیله عاملهای هوشمند، سعی در جلب رضایت کاربر دارد. در چهارچوب مذکور نودها با
همکاری یکدیگر برای انتقالِ محتوایِ درخواست شده، به سرویسگیرنده تلاش میکنند. رهیافت ما به این صورت است که با استفادهاز پروتکلی Gossip-based برای انتقال رسانه در شبکههای همتا به همتا، بازیابی اطلاعات را انجام میدهد، ساختار مورد استفاده برای نودهای شبکه به صورت گراف جهتدار بدون حلقه میباشد. ساختار مزایایی را نسبت به ساختار درختی پروتکل مذکور دارد ازجمله اجتناب از وقوع تراکم در شبکه. این رهیافت با سرویسهای جستجو نودهای فعال شبکه را یافته و از میان آنها، به نودهایی که قادر به ارائه کیفیت خدمات موردنظر مشتری هستند بسته درخواست را ارسال میکند. تکنولوژی عامل رهیافتی برای ساخت زیرکانهتر، انعطافپذیرتر و انطباقپذیرتر تکنولوژیهای گرید هست. در رهیافت مذکور عامل مربوطه روی هر یک از نودهای درگیر با بازیابی داده، قرار گرفته است و سیستم توزیعیافته چندرسانهای به عنوان یک سیستم چندعامله قادر به مدیریت و ارتباط مقادیر بازگشتی عاملها میباشد. همکاری میان عاملها برای توسعه نیازمندیهای پروژه لازم میباشد. پیادهسازی این رهیافت با استفاده از عاملهای هوشمند در محیط گرید در دست انجام میباشد.