سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
روح اله قنبری – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن احمدی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله یک روش فازی برای کنترل جریان اینورتر PWM منبع ولتاژ سه فاز را ارائه م ی دهد. مبنای این کنترل کننده حلق ه پیش بین مستقیم دیجیتال بوده که عملکرد دینامیکی خیلی خوبی از خود نشان می دهد، اما عملکرد حالت ماندگار ، تا حد زیادی به دقت ساختار مدل و پارامترهای س یستم بستگی دارد . برای کاهش خطای ماندگار و جبرانسازی عدم قطعیت س یستم، یک حلق ه کنترل پیشخور و یک کنترل کنند ه فازی به کار رفته اند. حلقه پی ش بینی مستقیم دیجیتال با حلق ه پیشخور می تواند به عنوان کنترل کنند ه ترکیبی جریان ، فرمان کلی دزنی را بر پا یه شرای ط سیستم تولید کند، بطور یکه پاسخ دینامیکی خیلی سریع با کمترین خطا را تضمین نماید. الگوریتم فازی با اندازه گیری دامنه و زاو یه فاز خطای سیستم، در هرموردکه اختلاف مرجع و مقدار واقعی آن از آستانه بیشتر باشد سیگنال تغییر را برای تصحیح بهره های حلق ه پی ش بین و حلقه پیشخور ایجاد م یکند. این امر سبب کاهش تأثیر عدم قطعیت می گردد.