مقاله ‎بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله به شيوه دزوريلاو و گلدفريد بر تعارضات والد- فرزند در بين دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهرستان بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۳۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ‎بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله به شيوه دزوريلاو و گلدفريد بر تعارضات والد- فرزند در بين دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهرستان بهبهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله
مقاله تعارضات والد فرزند
مقاله تعارض
مقاله پرخاشگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسي «اثر بخشي آموزش مهارت حل مساله به شيوه دزوريلا و گلد فريد بر تعارضات والد- فرزند دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهرستان بهبهان» پرداخته است. طرح تحقيق از روش نيمه تجربي طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه مي باشد. ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه سنجش تعارض والدين- فرزند (CP) است. شرکت کنندگان در اين پژوهش کليه دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهر بهبهان در سال تحصيلي ۸۸-۸۷، و نمونه آن ۴۰ نفر از اين دانش آموزان که بيشترين تعارض را با والدينشان داشتند، و با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شده اند. گروه آزمايش به مدت ۱۰ جلسه که هر جلسه آن ۷۵ دقيقه بود در جلسات مشاوره گروهي شرکت کردند. براي تحليل داده ها علاوه بر روش آمار توصيفي، از آزمون t گروه هاي مستقل، تحليل واريانس چند متغيري (مانوا)، تحليل کوواريانس چند متغيري (مانکوا)، استفاده شده است. معني داري در اين تحقيق در سطح است. و يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد، که آموزش مهارت حل مساله به شيوه دزوريلا و گلدفريد موجب کاهش تعارضات والد – فرزند، کاهش پرخاشگري کلامي، کاهش پرخاشگري فيزيکي و افزايش استدلال دانش آموزان دختر گروه آزمايشي مي شود.