مقاله ‎بررسي اثر بخشي آموزش مهارت حل مساله بر خود کارآمدي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ‎بررسي اثر بخشي آموزش مهارت حل مساله بر خود کارآمدي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان رشت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله مهارت حل مساله
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراكار كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله بر خودکارآمدي دانش آموزان مي باشد. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان رشت در سال تحصيلي۸۹ – ۱۳۸۸ است. حجم نمونه طبق اصول علمي ۳۰ نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعيين شد. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدي عمومي و آموزش مهارت حل مساله طي هشت جلسه ۲) ساعته) به مدت يک ماه استفاده گرديد. پژوهش نيمه آموزشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پيگيري مي باشد. براي تحليل داده ها و بررسي سوال هاي پژوهش از آزمون تي و تحليل کوواريانس استفاده شد. سوال هاي پژوهش عبارتند از: ميزان خود کار آمدي دانش آموزان دختر دوره متوسطه چقدر است؟ آيا آموزش مهارت حل مساله بر خود کارآمدي دانش آموزان دختر دوره متوسطه موثر است؟ آيا آموزش مهارت حل مساله بر خود کارآمدي دانش آموزان دختر دوره متوسطه در طول زمان از پايداري مناسب برخوردار است؟ نتايج پژوهش نشان داد که ميزان خود کارآمدي دانش آموزاني که آموزش مهارت حل مساله دريافت کردند بيشتر از ميزان خودکارآمدي دانش آموزاني است که آموزش مهارت حل مساله را دريافت نکرده اند . همچنين ميزان خودکارآمدي دانش آموزان در طول زمان از پايداري مناسبي برخوردار است.