سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
علیمحمد هادیان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – دانشکده مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

اثر غلظت TTIP مقدار آب مقطر و دمای کلسینه کردن بر روی مورفولوژی و اندازه توزیع ذرات پودرهای ZrO2/nanoTiO2 بررسی گردید . مخلوط ZrO2/nano TiO2 به روش سل – ژل تهیه می گردد . غلظت مولی TTIP از ۰/۰۰۲ تا ۰/۱ می باشد . سبت H2O به TTIPاز ۸ تا۲و زمان هم زدن یا پیر سازی بین ۲-۱۰ hمتغیر است . پودرهای ZrO2/nanoTiO2 آماده شده بوسیله XRD و SEMموردمطالعه قرار می گیرند . پودرها در محدوده دمایی ۲۵۰ o C تا ۷۸۰ به مدت ۱/۵ h کلسینه شدند . نتایج نشان می دهند که دمای کلسینه کردن تا ثیر آشکاری بر روی اندازه ذرات وتغییرات فازی در پودرهای ZT تولید شده دارد .