ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ

Actinidia :ﻛﻴﻮي(درﺧﺘﺠﻪ اي ﺑﺎﻻ روﻧﺪه-اﺳﺘﻔﺎده زﻳﻨﺘﻲ دارد و از ﻣﻴﻮه آن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد)

Trifoliata :ﺷﺒﺪر

Aristolochia :ﭼﭙﻘﻚ ﺧﺰري-رودﺑﺎري-زاﮔﺮﺳﻲ Compsis :ﭘﻴﭻ اﻧﺎري(ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎو ژاﭘﻦ و ﭼﻴﻦ)

Celastrus :ﺷﻤﺸﺎد

Clematis :ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻮﺑﻲ و گیاهان ﺑﺎﻻ روﻧﺪه(ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ دارد:ﺳﺮخ – ﺑﻨﻔﺶ – ﻻﺟﻮردي و…)

: Cotoneaster ﺷﻴﺮﺧﺸﺖ ۱۶ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﭽﻪ اي دارد (ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ-ﻓﻴﺮوزﻛﻮﻫﻲ- ﺗﺎﺟﻴﻚ – ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ- ﺑﺮگ ﺳﺎده –ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ –زاﮔﺮﺳﻲ-ﺳﻴﺎه-ﺳﻜﻪ اي- ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ-ﻣﻮﻣﻲ-ﻫﺮﻣﺰي-ﺗﺮﻛﻤﻨﻲ و …) Fortuynia :ﺷﺐ ﺑﻮ(در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ روﻳﺪ)

Hedra :ﭘﺎﭘﻴﺘﺎل،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه زﻳﺎدي از آن ﻧﻴﺰ اﻣﺮوزه در ﭘﺎرﻛﻬﺎ – ﺣﻴﺎط ﻣﻨﺎزل و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﺳﺎﻗﻪ روﻧﺪه دارد و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮدﺑﺎر و ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ)

Homulus :رازك ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻔﻲ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه دا رد ﻛﻪ درﺷﻤﺎل اﻳﺮان و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ارﺳﺒﺎران ﻣﻲ روﻳﺪ.

Lonicera :ﭘﻴﭻ اﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ،(ﭘﻼﺧﻮر-ﺷﻮﻧﮓ-ﺷﻦ)ﮔﻞ ﻫﺎي زﻳﺒﺎ و ﻣﻌﻄﺮ دارد. Parthenocissus :ﻣﻮﭼﺴﺐ،درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑﺎﻻ روﻧﺪه و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ Vitisberlandieri :اﻧﮕﻮر- ﻣﻮ – ﺗﺎك،درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑﺎﻻ روﻧﺪه و ﻣﻴﻮه دارPolygonum auberti :ﺑﻨﺪ واش – ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ

Pyracantha :ﺷﻴﺮ ﺧﺸﺘﻲ،در اﻳﺮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه درﺧﺘﭽﻪ اي ﺧﻮدرو دارد.ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ زﻳﻨﺘﻲ.

Wisteria :ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ