مقاله ﺗاثير تراکم بوته بر دوره بحراني کنترل علف هاي هرز کلزا (.Brassica napus L) در منطقه رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ﺗاثير تراکم بوته بر دوره بحراني کنترل علف هاي هرز کلزا (.Brassica napus L) در منطقه رشت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت مجاز عملکرد
مقاله گامپرتز
مقاله لجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراکم بوته بر دوره بحراني کنترل علف هاي هرز کلزا (Brassica napus) رقم هايولا ۴۰۱، آزمايشي در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در موسسه تحقيقات برنج رشت، به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم بوته (۸۰ و ۵۷ بوته در متر مربع) و دوره هاي مديريت علف هاي هرز بر مبناي مراحل رشدي کلزا (۵ سطح کنترل و ۵ سطح تداخل علف هاي هرز تا مراحل سبز شدن، ۲ برگي، ۴ برگي، ۸ برگي و ظهور جوانه گل و دو تيمار کنترل و تداخل تمام فصل به عنوان شاهد) بودند. دوره بحراني کنترل علف هاي هرز بر مبناي مقادير ۵ و ۱۰ درصد افت مجاز عملکرد و از طريق برازش توابع غير خطي رگرسيوني گامپرتز و لجستيک به داده هاي مربوط به عملکرد نسبي، به ترتيب در تيمارهاي عاري و آلوده به علف هاي هرز تعيين شد. نتايج به دست آمده از اين آزمايش نشان داد که دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع با احتساب ۱۰ و ۵ درصد افت مجاز عملکرد، به ترتيب بين مراحل سبز شدن تا ظهور جوانه گل (۳۱٫۵-۱۰۸٫۴ روز پس از کاشت) و کاشت تا گلدهي (۱۳٫۵-۱۳۹٫۴ روز پس از کاشت) بود. در تراکم ۵۷ بوته در متر مربع نيز اين دوره با در نظر گرفتن مقادير ۱۰ و ۵ درصد کاهش قابل قبول عملکرد، به ترتيب بين مراحل سبز شدن تا گلدهي (۲۵٫۵-۱۱۵ روز پس از کاشت) و کاشت تا گلدهي (۴-۱۴۳ روز پس از کاشت) تعيين شد. بنابراين، دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در تراکم ۵۷ بوته در متر مربع نسبت به تراکم ۸۰ بوته، زودتر شروع شده و دامنه آن نيز طولاني تر بود. در اين آزمايش، علف هاي هرز پاييزه به ترتيب اهميت (از نظر تعداد) شامل علف چمني(Poa trivialis) ، خوني واش (Phalaris minor)، آلاله پيازي (Ranunculus bulbosus) و ترشک (Rumex crispus) بوده و علف هاي هرز بهاره نيز شامل پير بهار کانادايي (Erigeron Canadensis) و توري (Lythrum salicaria) بودند. تعداد و وزن خشک علف هاي هرز به عوامل مورد بررسي و بر همکنش آن ها واکنش معني داري نشان داده و بيشترين تعداد و وزن خشک علف هاي هرز مربوط به تراکم ۵۷ بوته در تيمار تداخل تا مرحله ۸ برگي بود.