مقاله ﺗاثير دما، غلظت محلول اسمزي و نسبت وزني بر سينتيک خشک کردن اسمزي قارچ دکمه اي (Agaricus bisporus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: ﺗاثير دما، غلظت محلول اسمزي و نسبت وزني بر سينتيک خشک کردن اسمزي قارچ دکمه اي (Agaricus bisporus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ دکمه اي
مقاله خشک کردن اسمزي
مقاله بريکس
مقاله آب گيري مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم رضاگاه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: خميري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ دکمه اي (Agaricus bisporus) بيشترين توليد و مصرف قارچ هاي خوراکي در سطح جهان را به خود اختصاص مي دهد با اين حال کاربرد روش هاي نگهداري جهت افزايش زمان انبارماني آن موردنياز است. خشک کردن يکي از مهم ترين روش هاي افزايش ماندگاري محصولات با رطوبت بالا است. از آن جايي که قارچ نسبت به حرارت بسيار حساس است، انتخاب روش خشک کردن مناسب بسيار اهميت دارد. در اين پژوهش تاثير خشک کردن اسمزي در غلظت هاي ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد وزني محلول ساکارز، دماهاي ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درجه سانتي گراد و نسبت هاي وزني قارچ به محلول اسمزي ۱:۱۰، ۱:۱۵ و ۱:۲۵ بر خصوصيات سينتيکي ورقه هاي قارچ بررسي شد. نتايج نشان دادند که با افزايش غلظت و دما، مقدار رطوبت محصول کاهش و بريکس افزايش يافت. بسته به تيمارهاي اعمال شده، رطوبت نهايي و بريکس ورقه هاي قارچ پس از اتمام فرآيند اسمزي به ترتيب در محدوده ۹/۸۷-۶/۴۷ درصد و ۷/۴۶-۴/۷ درصد بود. منحني هاي سينتيک تغييرات رطوبت و بريکس طي فرآيند خشک کردن اسمزي رسم گرديد. همچنين مشخص شد غلظت محلول اسمزي تنها عامل ﻣوثر بر نسبت آب گيري مجدد ورقه هاي قارچ خشک شده است.