سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین آدمی – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم و فناوری ها
محمدرضا حیدری – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم و فناوری های فضایی، مرک
وحید بلوچستانی – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم و فناوری ها

چکیده:

راهکار انتخابی در این مقاله برای انتخاب فشار کاری موتور با حفظ سوزش پایدار، بهینه‌سازی فشار بر مبنای کسب حداقل جرم موتور شارژ شده می‌باشد. بدین صورت که فشار کاری انتخابی، در یک تراست معین، کمترین جرم موتور را نتیجه می‌دهد. در این الگوریتم اثبات شده است که منحنی تغییرات فشار محفظه احتراق بر حسب جرم موتور شارژ شده، برای هر مقدار تراست نامی، دارای یک نقطه کمینه است. این فشار بهینه در طراحی موتورهای موشکی سوخت جامد منجر به برد بیشینه می‌گردد. برای صحه‌گذاری الگوریتم فوق بوسترهای شاتل فضایی با استفاده از این الگوریتم طراحی مجدد شده است. در انتها نتایج حاصل از این طرح بهینه با مقادیر بوستر موجود مقایسه گردیده که مطابقت مناسبی را نشان می‌دهد.