مقاله ۲۹۶ مقايسه تاثير دو دهان شويه kin Ortho و Oral B بر روي استحکام باند برشي براکتهاي ارتودنسي در شرايط In Vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ۲۹۶ مقايسه تاثير دو دهان شويه kin Ortho و Oral B بر روي استحکام باند برشي براکتهاي ارتودنسي در شرايط In Vitro
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتوکين،Oral B
مقاله استحکام باند برشي
مقاله براکتهاي ارتودنسي
مقاله ميزان کامپوزيت باقيمانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جميليان عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صغيري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان انوشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مشکلات درمانهاي ارتودنسي شکست باند بين براکت و دندان است. با گذاشتن براکتها احتمال تجمع پلاک و مشکلات پريودنتال افزايش مي يابد که براي کنترل اين مشکلات از روشهاي مختلفي نظير انواع دهان شويه ها استفاده مي شود. با توجه به خلاء اطلاعاتي موجود در رابطه با تاثير دهان شويه ها بر روي استحکام باند برشي، اين تحقيق با هدف مقايسه تاثير دو دهان شويه ارتوکين و Oral B بر روي استحکام باند برشي براکتهاي ارتودنسي در شرايط in vitro در دانشکده دندانپزشکي انجام شد.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش experimental و به صورت آزمايشگاهي (in vitro) بر روي ۴۵ دندان پره مولر انساني سالم انجام شد. پس از ضدعفوني کردن دندانها در محلول تيمول ۰٫۱%، مراحل باندينگ با استفاده از کامپوزيت Self cure از نوع No-Mix سازنده صورت گرفت. دندانها به صورت تصادفي به ۳ گروه ۱۵ تايي شامل گروه کنترل، ارتوکين و Oral B تقسيم شدند. در هر ۳ گروه دندانها به مدت ۲ هفته در بزاق مصنوعي نگهداري شدند ولي در گروه ارتوکين و Oral B دندانها در اين ۲ هفته، ۲ بار در روز و هر بار به مدت ۶۰ ثانيه در دهان شويه هاي مذکور قرار گرفتند. پس از نگهداري دندانها در آب مقطر و مانت کردن آنها در بلوکهاي آکريلي، نمونه ها در دستگاه Universal testing machine با سرعت ۱mm.min مقدار استحکام باند برشي براي هر نمونه اندازه گيري شد و اطلاعات با استفاده از آناليز ANOVA و تست LSD مقايسه شدند. بعد از دباند، نمونه ها زير ميکروسکوپ Reflective با بزرگنمايي ۲۰ ميزان کامپوزيت باقيمانده بر روي دندانها با استفاده از آناليز Chi-square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: استحکام باند برشي در گروه کنترل برابر ۱۵٫۲۷±۰٫۵۸ Mpa و در گروه ارتوکين برابر ۷٫۵۹±۰٫۵۹ Mpa و در گروه Oral B برابر ۱۰٫۱۱±۰٫۹۴ Mpa بود (P<0.00) .همچنين در گروه ارتوکين بيشترين ميزان و در گروه Oral B کمترين ميزان کامپوزيت بر روي دندان باقيمانده بود و در گروه کنترل ميزان کامپوزيت باقيمانده بر روي دندان بين اين دو مقدار بود (P<0.001) .و اختلاف دو به دو گروهها نيز با يکديگر از نظر آماري معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري و توصيه ها: کاربرد ارتوکين و Oral B بعد از باندينگ براکتها باعث کاهش استحکام باند برشي براکتهاي ارتودنسي و مقادير استحکام باند بالاتر از حداقل استحکام باند برشي قابل قبول از نظر کلينيکي بودند و از آنجايي که بيماران در حين درمانهاي ارتودنسي به علت مشکلات پريودنتال نياز به استفاده از دهان شويه دارند، توصيه مي شود که از دهان شويه  Oral Bبه جاي ارتوکين به علت استحکام باند بيشتري که بر روي دندان دارد استفاده شود.