نرم افزارهای کاربردی

بسیاری از نظرات، الگوریتمها، راه حل ها و ایدههای جدیدی که در متدولوژی تحقیق مطرح میگردد را میتوان با برخی از نرمافزارهای کاربردی موجود در ان زمینه مورد پردازش و پیادهسازی قرار داد و نتایج آنها را استخراج کرد. به عنوان مثال اگر الگوریتم و ایده ی جدیدی برای بهتر کردن کیفیت تصاویر داده شود، میتوان به راحتی با استفاده از نرمافزار us. SMATLAB نرمافزار کاربردی در زمینه پردازش سیگنال دیجیتال است مورد پیادهسازی و مقایسه با دیگر الگوریتم های موجود قرار داد. در این نرمافزار انواع توابع ریاضی، از قبیل انواع تبدیلات مهندسی، سری فوریه، ویولت، شبکه های عصبی و غیره برای پردازش سیگنالهای یک بعدی، دو بعدی و چند بعدی وجود دارد.

جدول ۵-۱ معرفی برخی از نرمافزارهای داده کاوی و متن کاوی

2

اگر بخواهید پژوهشی در زمینه استخراج دانش از دادهها و متون را انجام ܠ ܬܝܹܐ. انواع نرم افزارهای داده کاوی متن کاوی و – جورد دارد که این نرم افزارها در جدول ۵- ۱ نشان داده شدهاند. همچنین نرم افزارهای کاربردی در زمینه تحلیل های آماری و حل معادلات ریاضی وجود دارد که برخی از این نرم افزارها عبارتند از SPSS، Mathematica، MAPLE و غیره که شرح مختصری از آنها در جدول ۵-۲ آورده شدهاست.

جدول ۵-۲ معرفی برخی از نرم افزارهای مهندسی و ریاضی

1

3