از لحاظ فعایت نیز ۲۳,۵ درصد افراد کارمند و۱۳,۸ درصد آنها کارگر، ۱۵,۱ درصدخانه دار ، ۱۳,۶ بازنشسـته ، ۳۱,۹ درصـد شـغل آزاد و ۲,۱ درصد نیز سایر را انتخاب نموده اند . از لحاظ تحصیلات نیز ۳,۴ درصد ابتدایی، ۱۴,۹ درصد سیکل ، ۲۹,۲ درصد دیپلم ، ۴۴,۱ درصد لیسانسی و ۸,۴ درصد فوق لیسانس و بیشتر بوده اند . همچنین داده های مربوط بـه نـوع مسـکن پاسـخ دهنگـان ، ۴۷,۸ درصد آنها دارای مسکن ملکی ، ۴۲,۶ درصد اجاره ای و ۹,۷ درصد آنها دارای مسکن رهنی بوده اند .

یافته ها در بررسی مؤلفه های اجتماعی نشان می دهد که وضعیت کلی سلامت اجتماعی در بافت فرسوده شهر با میانگین ۲/۹۰، min =1/2، max=4/3 در زیر حد متوسط قرار دارد. براساس نتایج آزمون کای اسکوئر یکطرفه، با کـای ۱۵۵/۱۶۸و سـطح معنـی داری ۰/۰۵ وضعیت نامساعد مؤلفه کیفیت اجتماع در بافت فرسوده منطقه ۹ تأیید می گردد. ساکنین بافت فرسوده منطقه ۹ شهر تهران بیشترین نارضایتی اجتماعی خود را آلودگی بالای ساکنین این بافت به مصرف انواع مواد مخدر و نگرانی از سرایت این نوع از آلودگی ها در میان اعضای خانواده خود، تعیین نموده اند و همچنین از تردد زیاد چهره هـای ناآشـنا در محلـه خـود ابـراز نگرانـی نموده اند.

همچنین یافته ها نشان می دهد وضعیت کلی مؤلفه های کیفیت محیطی (کالبدی) محله ها در بافـت فرسـوده بـا میـانگین ۲/۹۳، min=1/33، ۴/۳۳= max در زیر خط متوسط قرار دارد. در این مؤلفه وضعیت نظافت محله و دسترسی به مرکز خدمات شـهری در وضعیتی بهتر از سایر معرّف ها و میانگینی بالاتر از حد متوسط را نشان می دهد.در این مؤلفه شهروندان ساکن دربافت فرسـوده از وضعیت دفع آب های سطحی به هنگام بارندگی و زیبایی بصری ساختمانها، رضایت کمتری نسبت به سـایرمعرّفـه هـا از خـود نشان داده اند.

تاثیر نوسازی بافت فرسوده  در مؤلفه های اقتصادی نیز یافته ها حاصل از پرسشنامه نشان داده است که ساکنین بافت فرسوده منطقه از وضعیت اقتصادی خود رضایت کمتر از سطح متوسط دارند.این مؤلفه در بافت فرسوده با میانگین ۲/۸۵، min=2/12، max =4/12 در زیر سطح متوسـط قرار گرفته است.